...

تراکر جهت ردیابی خورشید در دو جهت-نمایشگاه فناوری های نوین اصفهان

مجری طرح: شرکت پایند آب توان