Payand Energy

پایند انرژی

يادگيری از چالشهای فعلی برای ارائه راه حل های آینده، دنيا در حال حاضر با چالشهای متعددی برای توسعه مواجه است، سيلاب، کمبود مواد غذایی، خشکسالی ها و نبود دسترسی به انرژی.....

Payand Energy

ردیاب خورشیدی

يادگيری از چالشهای فعلی برای ارائه راه حل های آینده، دنيا در حال حاضر با چالشهای متعددی برای توسعه مواجه است، سيلاب، کمبود مواد غذایی، خشکسالی ها و نبود دسترسی به انرژی.....